امروز 16 آذر 1392 روز دانشجو....

همه دانشجو را قشر فرهیخته و فهیم جامعه میدانند ولی بقول رهبر عزیزمان گاهی این فرد باید سکوت کند تا خاطر خیلی ها آزرده نشود....

یا بقول یکی از همین وبلاگهای موجود دیوار دانشگاهها را بلند تر از دیوار زندانها میسازنند ...حق داشتند!!! نگهبانی از فکر ها؛خیلی دشوارتر از نگهبانی از مجرمهاست...