امروز حلقه زدن بچه ها دورم

در امامزاده حالم رو عجیب بهم ریخت

خیلی از ماها مثل همین بچه ها منتظر دیده شدن در یک لنز دوربین هستیم

حالا فکر کن اگر اون دوربین،دوربین خدا باشه،چی داریم بخدا بگیم

مهربانی مهمانان خارجی، پسر علی ابن موسی الرضا،منو یاد مهربانی اهل بیت انداخت...همانهایی که در شام خارجی خطاب شدند

بیاییم مهربان تر باشیم،شاید فردایی نباشد تا... 

قدر لحظه را در لحظه باید دانست!