آرامشی که از حذف این شبکه های اجتماعی وجود داره،در هیچ مسکن وقرص اعصابی نیست...

سه روز مراقبه....