دیروز برای اولین در عمر تحصیلی ام استادی پیدا شد که سر کلاس خواست بای 8 سال دفاع مقدس 8دقیقه حرف بزنیم...

خیلی ها فقط نگاه کردند...

از همت فقط یاد اتوبان و ترافیک

از چمران فقط چ

 از بابایی فقط بالام جان

و کلا از رزمنده سهمیه یاد یک عده بود

................

شهدا شرمنده ایم