بود هر طپش قلب و دلم گاه و بیگاه :

علیا ولی الله، علیا ولی الله،

علی همسر زهرا ، علی آیه ی عظما،

علی ذکر مسیحا ، علی همدم موسی ،

علی نغمه ی داود ،

علی مقصد و مقصود ، علی جلوه ی معبود ،

در آن وقت که دنیا نبود ، بر نبود ، بحر نبود ،

اثری زخلقت عالم و آدم نبود، که نبود بود و عدم بود ...

علی بود و خدا بود ، خدا بود و علی بود...

علی منجی آدم ،  به لبهای مسیح ذکر دمادم ،

وَ برای همه ی عشق ِ دوعالم ، همان حضرت ِِ خاتم ،

بود یار و برادر ، بود مونس و همدم ، علی صاحب ِ پرچم ،

علی کعبه و زمزم ، علی باب ِ همه علم پیمبر ،

علی فاتح ِ خیبر ، بود جان و جانان ِ محمد ،

علی کاشف کرب است ز رخسار محمد ،

وَ در معرکه ی جنگ طرفدارِ محمد ،

وَ در اوج حوادث بود یار محمد،