امام خامنه ای:پرهیز از "ریخت‌وپاش...د ر " این زمینه خطاب اول من متوجه به مسئولان است.