چه راست گفت جودی ابوت در نامه ی بابا لنگ دراز :

بابا لنگ دراز عزیز! لطفا گاهی خودت را به نفهمیدن بزن!

----------

خدایا من چی کردم مگه؟؟؟؟