دست نوشته های پیداشده ازجیب1 شهیدتفحص شده درخاک فکه:

بسمه تعالی

جنگ بالاگرفته است!

مجالی برای هیچ فرصتی نیست!

تاهنوزچندقطره خونی دربدن دارم؛

حدیثی ازامام پنجم(ع)می نویسم:

به توخیانت میکنند؛

تومکن

توراتکذیب میکنند؛

آرام باش

تورامیستایند؛

فریب نخور

تورانکوهش میکنند؛

شکوه مکن

مردم شهر

ازتوبدمیگویند؛اندوهگین مشو

همه مردم

تورانیک میخوانند؛

مسرورمباش

آنگاه ازماخواهی بود

دیگرنایی دربدن ندارم

خداحافظ دنیا....