تاریخچه خاصی نداری

افتخارات عجیب نیز در رزومه چند ساله زندگیت نیست

عشق و نفرت بزرگی هم تجربه نکرده ای

تاریخت را امروز بسازی ، مهمتر است از تاریخی که تاکنون نساخته ای..