دوداین شهر مرااز نفس انداخته است، به هوای حرم کرببلا محتاجم...