دو ماه و اندی ذهنت درگیر یک عبارت میشود

" شورای عالی انقلاب فرهنگی "

کلمه ای قلمبه ،با تناقضات ذهنم پازلی بهم ریخته می سازم

هیچکس از همسالانم قادر به چیدن مرتب آن نیست...