به شیشه های اتاقم دوباره ها کردم

و از نوشتن اسمت بر آن حیا کردم 

به روی شیشه کشیدم عکس یک گنبد

 به پای شیشه نشسته رضا رضا کردم