چقدر دیر می فهمیم

که زندگی

همین روزهاییست که منتظر گذشتنــش هستیم ...