راست گفته اند عالم از چهار عنصر تشکیل شده:

آب ، آتش، خاک،هوا

آبی که از تو دریغ کردند

آتشی که در خیمه گاهت افتاد

خاکی که شد سجده گاه و طبیب دردها

و هوایی که عمری است افتاده در دل ها....

ترکیب این چهار عنصر میشود :

" کرب--------------لا "