بد نیست گاهی وقت‌ها نیمه شب از خواب ناز بیدار شویم 

و به سمفونی جاروی رفتگر محله گوش بدهیم. . .