از تو نوشتن سخت است،

از تو که دخترانه‌ات از هیچ رژِ لبی، خاطره ندارد

و نگاه سر به زیرت زارِ لباس‌هایی را می‌زند که

زیبایی ات از پوشیدن‌شان خجالت می‌کشد ...!

از تو نوشتن سخت است،

وقتی همیشه در قامت یک عابرظاهراً خوشبخت از کنارت عبور می‌کنم و

غرورم را به سنگینی گل‌های نشسته در آغوشت حواله نمی‌دهم ...!

از تو نوشتن سخت است...

تــو خود درد هستی...خود سختی...خود بی کسی...

از تو نوشتن سخت است