به کبوتران حرم ات

چه بگویم..؟

که فخر می فروشند

            به همسایگی ات..!!

از وبلاگ :خاکی نشین