و یک فرشته ای!

 در روزگاری که : زن را بـ‌ه "تن" می شناسند

غیرت را "بددلی" می نامند

 و باحجاب را " اُمل" می دانند ، 

تو همچنـان "فرشته" بمان.......پ.ن 1= نوشته بود برایم ..."حجاب مهر عنایت حق بر قامت فرشتگان زمین است..."
بس لذت بردم از این پیامکی که برایم امده بود
پ.ن 2 = گشتم بدنبال ابجد حروف حجاب آن را 14 دیدم...تعبیرش برای خودم این بود شاید یکی از تعبیرهایش این باشد نمی دانم :" حجاب سفارش 14 معصوم است!!!"
پ.ن3 = عجیب این روزها احساساتی دارم که فعلا نمیشود آن را بیان کنم خواهم نوشت از اتفاقاتی که داشتم و دارم و ....