هنگامه عید است

 و پر است از برکات آمد

 ز حرا رسول شیرین حرکات 

با خلق عظیم شد رسول اخلاق

 بر خلق خوشش زصدق و ایمان صلوات

 بعثت نور مبارک باد