امام صادق علیه السلام:

هرگز سختی ها و بیچارگی های خود را برای مردم تشریح نکن،

اولین اثرش این است که القا میکند تو در میدان زندگی زمین خورده ای و از روزگار خسارت دیده ای،

در نظر ها کوچک می شوی و احترامت از بین می رود.