فقط یک جا مانده 

می فهمد

رفتن تا کربلا                                                                                                                                       

یعنی چه...!

کربلا ...اللهم الرزقنا!!!!!!!

einlam.ir