یا اباعبدالله

گیرم رقبا بر در تو صف زده باشند 

تک بوسه ی ما را بده یکدانه صفی نیست.....