مامور قبض روح خدا دور ما نگرد

ما کربــــــــلا ندیده به تو جان نمی دهیم