ای که از عشق علی دم میزنی

بر یتیمان علی سر میزنی؟؟