تو فرمودی برای من دعا کن 

ظهور م را تقاضا از خدا کن 

مداوم عجل الله است وردم 

دعایی هم تو بر احوال ما کن