پاهایم خیلی وقت است که گز گز سرمای سنگ فرش باب الجوادت را نچشیده اند ...