چند روزی است به این قضیه فکر میکنم و

شکر خدا را که 

قبل از قبر ما را روضه می برند

توی غسالخانه، روضه ی آب، روضه ی کفن