من نه آنم.. که ز فیض نگهت چشم بپوشم..

نه تو آنی که گدا را ننواری به نگاهی..

در اگر باز نگردد..نروم باز به جایی..

پشت دیوار نشینم..چو گدا بر سر راهی..

کس به غیر از تو نخواهم.. چه بخواهی چه نخواهی..

باز کن در..که جز این خانه مرا نیست پناهی