گاهی اگر دعایت مستجاب نشد...

برو گوشه ای بنشین...

زانوهایت را بغل بگیر...

و یک دل سیر گریه کن ...

شاید لازم باشد میان گریه هایت بگویی...

( اللهم اغفرلی الذنوب التی تحبس الدعا )

خدایا ببخش گناهانی را که دعایم را حبس کرده است