تنگ است دلم حال و هوایی دارد

در غربت شهرغم نوایی دارد

کی میرسد آن روز که گوییم

ایوان حسن عجب صفایی دارد


تنگ است دلم میل رهایی دارد

با یاد حسن چه کربلایی دارد

تردید نکن تصورش هم زیباست

ایوان حسن عجب صفایی دارد

سالروز شکفتن اولین گل خوشبوی بوستان فاطمی مبارک باد