لب روزه ، بدنی داغ ، نشستم حـرمــت

سنگ سرد حرمت به چه صفایی دارد!