ساده ڪه باشی........!!!

آدمهاخیلی زود دوستت میشوندوتوخیلی دیرمیفهمی دشمنت بودند......!

ساده ڪه باشی.......!!!

آدمهاباهمه ڪمبودهایشان به غرورت حمله میڪنندوباهمه غرورشان مچاله ات میڪنند........!

ساده ڪه باشی......!!!

آدمها تورا همیشه بازی میڪنندو خودشان همیشه بازیگران پشت پرده میمانند......!

ساده ڪه باشی........!!!

آدمها اوقات بیڪاری راباسادگی ات پرمیڪنند وتو درلحظه های اندوه تنها

می مانی......!

ساده ڪه باشی......!!!

سادگی ات راحماقت میخوانندوڪسی نمیفهمدتوازفرط''''آدم بودن''''

ساده ای........!