پاسخِ "هَل مِن ناصر علی ع"

در غدیـــر را

نگه داشتند 

برای روز مبادا..!!