نصیب همچو منی؛ مهر تربت و حسرت!

برات #کرب_و_بلا، هی نصیب بعضی ها …

دلم شکسته خدایا! مرا اجابت کن

به حق حرمت امن یجیب بعضی ها

به همنشینی پاکان #کربلا رفته

گرفته #چادر من، بوی سیب بعضی ها...