ما داغ فراق دیده بودیم 

افسانه غم شنیده بودیم 

اما غم جان جگر گداز است 

دردیست که غصه اش دراز است 


پ.ن1: نور دو چشم مان ؛ تاج سرمان ؛ عزیز دل مان  از بین مان پر کشید و رفت.

پ.ن2: هیچ چیز جای خنده هایت و قرآن و نمازت را برایم پر نمیکند.

پ.ن3:یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی