کمبود ِ محبتت را به اشتراک بگذار با نامحرمان

که آنان این "برهنگـﮯ افکارت" را هزاران لایک خواهند زد .

تاسف بار است حال و روز کسـﮯکه تشنه ﮯ نگاه دیگران باشد.

*منبع:"آیینه تر از آیینه"