سلام
حال همه ما خوب است
ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور که مردم به آن شادمانی بی سبب میگویند
با این همه عمری اگر باقی بود طوری از کنار زندگی میگذرم 
که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان
تا یادم نرفته است بنویسم
حوالی خواب های ما سال پر بارانی بود
میدانم همیشه حیاط آنجا پر از هوای تازه باز نیامدن است...
ام               ا تو..