گر دل بخواهد سیر شود

اشک را باید با "مشک" گره زد 

با علقمه