این عید به نور فاطمیه زیباست

توفیق تمام سال ما با زهراست

با بردن نام فاطمه فهمیدم

سالی که نکوست از بهارش پیداست