امشب ...

 از آسمان باران انا انزلنا بر فرق زمین می بارد ...

 امشب چشمانم را با آب توبه می شویم و کلام قرآن در دهانم می ریزم تا خواب چشمانم را نیازآرد ...


پ.ن1: 

گویند کریم است و گنه می بخشد

گیرم که ببخشد زخجالت چه کنم