همه قسم ها را دور زده ام

خودت بیا و

یک قسم یاد من بده

که دلت پیش آن گیر کند